Menu

Algemene voorwaarden leefstijl

Artikel 1              Definities

De Ondernemer:             HOP sport Beekbergen/Fysiotherapie & wellness

De Consument:               natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot Fitness.

Fitness:                               Een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.

De Overeenkomst:          Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van sport.

Schriftelijk:                        Onder schriftelijk wordt verstaan zowel fysiek (papier) als digitaal.

Artikel 2              Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende fitness trainingen (personal training, Circuittraining, Pilates, workshops, massage enzv) die tussen de Ondernemer en de Consument worden gesloten.

Artikel 3              Het aanbod

1.           De Ondernemer brengt het aanbod elektronisch uit. Het aanbod is van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn.

2.           Het aanbod omvat ten minste:
–  de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;
–  de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
–  de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
–  de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging 
    op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of  
    eenmalige kosten;
 –  op welk moment de Ondernemer de kosten op grond van artikel 7 jaarlijks kan verhogen;
 –  de wijze van betaling en de betalingstermijn;
 –  de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van 
     een strippenkaart, de geldigheidsduur en;
 –  het (huishoudelijk) reglement.
3.           De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.
4.           Bij het aanbod wordt er aangegeven waar u de algemene voorwaarden kunt vinden. Als in op zo’n manier dat de Consument daarvan in kennis is gesteld en zij deze heeft kunnen bewaren.

               Als er akkoord gegeven wordt op het abonnement, gaat HOP sport Beekbergen ervan uit dat u akkoord bent met de algemene voorwaarden.  

Artikel 4              De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Consument.
De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

Artikel 5              Bedenktijd

1.           Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.

2.           Voor Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (zoals via de website van de Ondernemer) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. De Consument heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Als de Consument, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de diensten van de Ondernemer, vervalt zijn recht om gebruik te maken van de herroeping.

Artikel 6              Duur en beëindiging   

1.           De Ondernemer biedt de Consument een abonnement aan:

–  een Overeenkomst van langere duur. Als de Consument een overeenkomst voor 1 jaar of korter wil opzeggen, dan moet hij dit  “tenzij anders overeengekomen” doen tegen het einde van de abonnementsduur, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als de Consument niet tijdig opzegt, dan loopt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd door. De Consument kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

2.           De Consument mag de Overeenkomst gedurende de looptijd opzeggen als:

–  de Consument (bij voorkeur)Schriftelijk aantoonbaar een ander woonadres krijgt en het  “als gevolg van de toegenomen reistijd” voor de Consument niet meer mogelijk is om gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake.

–  het voor de Consument als gevolg van een, op het moment van opzegging, aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. De opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. In geval van een opzegging op grond van een aantoonbare blessure en/of ziekte, vangt de opzegtermijn aan op het moment van opzegging onder gelijktijdige overlegging van de bescheiden (verklaring arts of andere erkende specialist) waaruit ten minste blijkt dat Consument door een blessure en/of ziekte niet in staat is te sporten.

3.           De Consument moet de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen.

4.           Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herrekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.

5.           De Ondernemer mag de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen indien: – de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of; – de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer. De Ondernemer betaalt het resterende abonnementsgeld in deze gevallen niet terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van Consument tot vergoeding van de aan hem verwijtbare schade.

6.           Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De Ondernemer betaalt het resterende abonnementsgeld in dat geval terug.

Artikel 7              Prijs en prijswijzigingen

1.           Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.

2.           De Ondernemer heeft het recht om 1x per jaar een prijsverhoging door te voeren, deze wijziging wordt op de website aangegeven en wij zullen dit bij Hopsport delen.  

4.           De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging.

Artikel 8              Verplichtingen van de Ondernemer

1.           De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.

2.           De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.

3.           Indien de Ondernemer gebruik maakt van de diensten van instructeurs en/of begeleiders, staat hij er voor in dat de instructeurs en/of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

4.           De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

5.           De Ondernemer treft voldoende maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten.

Artikel 9              Verplichtingen van de Consument

1.           De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.

2.           De Consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan de Ondernemer.

3.           De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.

4.           Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.

5.           Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer beschikbaar gestelde fitnessruimtes.

6.           Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de apparaten op schoeisel dat ook buiten gedragen is.

7.           De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.

 Artikel 10          Tussentijdse wijzigingen

1.           De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.

2.           Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.

Artikel 11           Bewijs van deelname

1.           Na betaling van het verschuldigde bedrag, kunt u online, op het door u aangemaakte account de dag en tijd invullen van het gewenste trainingsmoment.

2.           Er wordt geen bewijs van deelname overlegd, uw inschrijving op de site in voldoende om mee te mogen doen aan de les.

Artikel 12           Betaling

1.           De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen, automatische incasso.

2.           Bij niet tijdige betaling is de Consument in verzuim nadat hij daar door de Ondernemer schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.

3.           Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.

4.           Bij een achterstallige betaling van maximaal 2 maanden, zullen wij u abonnement blokkeren. U kunt dan niet meer inschrijven of komen sporten.

Artikel 13           Aansprakelijkheid

1.           De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, tenzij er hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt of indien er sprake is onrechtmatig handelen van Ondernemer.

2.           De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De dekking van deze verzekering bedraagt minimaal €2.500.000 per geval. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.

3.           De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

Artikel 14            Klachten

1.           De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.

2.           De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd – bij de Ondernemer in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.

3.           Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest.

4.           De Ondernemer beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

5.           Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 Geschillencommissie

1.           Geschillen tussen de Ondernemer en de Consument die betrekking hebben op: – de totstandkoming van de Overeenkomst of, – de uitvoering van de Overeenkomst, kunnen zowel door de Consument als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Sport en Beweging, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

2.           Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de Consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig Artikel 14 bij de Ondernemer heeft ingediend.

3.           Een geschil dient uiterlijk binnen 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt onder vermelding van de naam van de Consument en de Ondernemer, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijsmiddelen.

4.           Wanneer de Consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de Ondernemer aan deze keuze gebonden. Als de Ondernemer een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de Consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

5.           Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld en waaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt, of betrekking hebben op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van Geschillencommissie beslecht door de rechter.

6.           De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

7.           De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 17           Wijzigingsbeding

Bij wijzigingen wordt de Consument op voorhand te kennen gegeven waar deze op ziet en wordt hij in de gelegenheid gesteld de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 6:237 onder c BW. De Ondernemer informeert de Consument minimaal twee maanden van tevoren over de gewijzigde voorwaarden en de ingangsdatum daarvan. Als de Consument de overeenkomst wil opzeggen naar aanleiding van de wijziging, dan moet hij dit minimaal een maand voor de ingangsdatum doen. De opzegging gaat een maand na ontvangst van de opzegging door de Ondernemer in. Uitzondering hierop zijn de aanpassing van de abonnement kosten. Zie artikel 10.

Artikel 18           Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.