3mb.nl

Praktijk

Privacybeleid
Onze fysiotherapeut gaat uiteraard zorgvuldig om met de gegevens. Wij houden ons streng aan de wettelijke voorschriften en hierover willen wij zo transparant mogelijk zijn. In deze privacy policy wordt uitgelegd op welke manier jouw (bijzondere) persoonsgegevens zo veilig mogelijk worden verzameld, hoe we daar mee omgaan, wat uw rechten zijn en met wie je contact op kunt nemen bij vragen omtrent dit onderwerp.

Wie zijn we
Fysiotherapie & Wellness gevestigd te Dorpstraat 84, 7361 AX Beekbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en is bereikbaar via onderstaande contact gegevens:

Contact gegevens

Fysiotherapie & Wellness

Dorpstraat 84

7361 AX Beekbergen

Tel. 055-3125035

info@fysiotherapie-wellness.nl

KvK 08174213

Ons website-adres is: http://fysiotherapie-wellness.nl.

Functionaris gegevensbescherming

Madelon Jansen is functionaris gegevensbescherming en is bereikbaar op info@fysiotherapie-wellness.nl
Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen
Verwerking (bijzondere) persoonsgegevens

Fysiotherapie & Wellness verwerkt onderstaande persoonsgegevens:

Voor-achternaam;
Geslacht;
Adresgegevens;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Geboortedatum;
BSN;
Verzekeraar en verzekeringsnummer;
ID, paspoort of rijbewijsnummer

Fysiotherapie & Wellness verwerkt onderstaande bijzondere persoonsgegevens;

Klachtenbeeld huidige klacht;
Medische voor geschiedenis;
Medicijn gebruik;
Contextuele factoren ( persoonlijk en omgeving)
Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden opgeslagen.

Doel verwerking persoonsgegevens
Fysiotherapie & Wellness verwerkt alleen de noodzakelijke (bijzondere) persoonsgegevens. Deze gegevens worden verwerkt voor declaratie bij de verzekeraar of patiënt en om een goed beeld te krijgen van de patiënt waarmee we de behandeling kunnen optimaliseren.

Zonder deze gegevens zou het onmogelijk zijn om onze dienst uit te voeren . Wij maken van de verzamelde gegevens geen gebruik van profilering of geautomatiseerde besluitvorming.

Indien u bij ons in behandeling komt, gaan wij een behandelovereenkomst aan (WGBO). U geeft hiermee toestemming u te behandelen en uw ( bijzondere) persoons gegevens te verwerken. Alle persoonsgegevens worden alleen verwerkt ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan of omdat verwerking noodzakelijk is om met jou in contact te komen.

Delen van persoonsgegevens met collega’s
Naast uw behandelend fysiotherapeut heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Het gaat hier om collega fysiotherapie, collega administratie, collega waarnemer en /of stagaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht ondertekend. Als u niet wenst dat bepaalde zorgverleners toegang hebben toto uw gegevens, kunt u bezwaar aangeven.

Delen van persoonsgegevens met derden
Fysiotherapie & Wellness verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken met toestemming van de patiënt, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jou gegevens. Fysiotherapie & Wellness bljft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaartermijn van de (bijzonder) persoonsgegevens
De gegevens worden tot 15 jaar na de laatste behandeling bewaard, dit is een wettelijk verplichte bewaartermijn. Het wordt zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven genoemde groep deze s kan inzien. Wanneer een patiënt 15 jr na de laatste behandeling niet meer is geweest , dan worden de gegevens verwijderd.

Jouw rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens (kosteloos) in te zien, te corrigeren, over te dragen of te laten verwijderen. Indien u meent dat de gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. Mocht u een afschrift willen van uw medisch dossier dan is dat kosteloos mogelijk. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevens verwerking in te trekken, over te dragen, of bezwaar te maken. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een bestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Verzoek indienen

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens bij uw behandelend fysiotherapeut indienen of sturen naar info@fysiotherapie-wellness.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van de identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ ( machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Indien het gaat om een verzoek om (een deel van ) uw gegevens te vernietigen, moet er binnen drie maanden worden uitgevoerd tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wet verplicht tot bewaring.

Klacht indienen

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via een klachtenformulier kenbaar maken. Het klachtenformulier is te vinden in de wachtkamer. Mochten we er samen niet uitkomen dan kunt u ook een klacht indienen bij de klachtencommissie van het keurmerk fysiotherapie (www.keurmerkfysiotherapie.nl)

Fysiotherapie & Wellness wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt

om een volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met -de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiligingsmaatregelen voor de website
Fysiotherapie & Wellness neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen ommisbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan . Als jij het idee hebt dat jouw gegevens  toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neemt dan contact op met onze praktijk via info@fysiotherapie-wellness.nl. Fysiotherapie & Wellness heeft de onderstaande maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens op onze website zo goed mogelijk te beveiligen.

Tweestapsverificatie

De persoonsgegevens die door de praktijk of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd. Deze code dient vervolgens gebruikt te worden tijdens het inlogproces en is zo optimaal beveiligd.

Software

Onze hosting server is voorzien van verschillende soorten beveiligingssoftware. Zo is er een firewall geïnstalleerd om alle poorten te beheren, wordt de server dagelijks gescand op infecties door een virusscanner en is er een brute force monitor actief die foutieve login pogingen bijhoudt en IP adressen waar nodig blokkeert.

Verbinding

Door middel van een zogenoemd SSL certificaat is de verbinding tussen je browser en onze server optimaal beveiligen. Alle gegevens worden namelijk versleuteld verzonden. Een beveiligde verbinding is te herkennen aan “https” en het hangslotje in de adresbalk.

E-mail

Op fysiotherapie-wellness.nl hebben wij internetstandaarden DKIM. SPF en DMARC geactiveerd. Dit zijn technieken om te voorkomen dat jij vanuit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog) gegevens te bemachtigen.

DNSSEC

Als aanvulling op de DNS hebben wij ook DNSSEC geïnstalleerd. Dit is een extra beveiliging voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP- adres, het wordt voorzien van een digitale handtekening. Op deze manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP adres.

Wijzigingen

Deze privacy verklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Fysiotherapie & Wellness
Madelon Jansen
Dorpstraat 7
7361 AP Beekbergen
t 055-3125035
m 06-51592667
e info@fysiotherapie-wellness.nl
w www.fysiotherapie-wellness.nl